ಸಾಹಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ

heading1

‘ಹಡಕಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸೊಣಗ ಅಮೃತದ ಸವಿಯ ಬಲ್ಲುದೆ?’ ಎಂಬುದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯ ವಚನವೊಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಂಚಲಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ […]

“ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ”. ಲೋಕದಲ್ಲಿ […]

                   ‘ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯ ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ […]