ಸಾಹಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ

heading1

ಪಂಪನ ಅನಂತರದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ರನ್ನ ಪಂಪನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬಲ್ಲ, ಅವನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಕವಿ. ರನ್ನನ “ಸಾಹಸಭೀಮವಿಜಯಂ” ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ […]